Nieuws

69. Taboe op mantelzorg in Sociaal Domein

Waar landelijk gezien één op de zes werknemers mantelzorger is, zijn dat er binnen de sector zorg en welzijn één op de vier. Zij doen dus privé wat ze ook in hun werk… Lees verder>>

68. Samenwerking BMZM en Mezzo

Mezzo koppelt mantelzorgers met complexe regeldruk direct aan een gekwalificeerde mantelzorgmakelaar in de buurt, die de regeldruk overneemt én de financiering voor een makelaar uit handen neemt.Dit… Lees verder>>

67. Onvoldoende vertrouwen in mantelzorgers

Er moet een einde komen aan het ontmoedigen van zorgen voor een ander. Door de huidige wet- en regelgeving ondervinden mantelzorgers veel te veel tegenwerking. Steeds vaker krijgt Mezzo hier meldingen… Lees verder>>

66. Lagere eigen bijdrage langdurige zorg 2018

De ministerraad heeft ingestemd met het voorstel van minister De Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) om de eigen bijdrage in de langdurige zorg te verlagen met ingang van 1 januari 2018.De… Lees verder>>

65. CRvB wijst Pgb af vanwege mantelzorg

De Centrale Raad van Beroep vindt dat de gemeente terecht een aanvraag om individuele begeleiding Wmo 2015 heeft afgewezen. Dit omdat de door de zorgvrager ondervonden beperkingen in de zelfredzaamheid… Lees verder>>

64. Niet alle gemeenten helpen mantelzorgers

Mensen die hun naaste dichtbij willen helpen en kiezen om te gaan samenwonen, worden in lang niet alle gemeenten ondersteund. De ene gemeenten hanteert bijvoorbeeld de kostendelersnorm, de andere niet.… Lees verder>>

63. Mantelzorgers weten weinig over Wmo-ondersteuning bij verstandelijke beperking

Gemeenten bieden onafhankelijke cliëntondersteuning, maar de meerderheid van familieleden of andere mantelzorgers van iemand met een verstandelijke beperking weet dit niet. Zij zijn ook niet allemaal… Lees verder>>

62. Onlime training Omgaan met Dementie

Alzheimer Nederland heeft in samenwerking met het Trimbos Instituut een online training voor mantelzorgers gemaakt rond het omgaan met dementie van een naaste. De website: "Een van de kenmerken van dementie… Lees verder>>

61. Mantelzorg 'tot de dood ons scheidt'?

Wat doe je als je partner ziek wordt en je zelf al op leeftijd bent? Oudere mantelzorgers voelen zich zwaar overbelast, maar blijven onophoudelijk voor hun geliefde zorgen. Hulp laten ze nauwelijks toe.… Lees verder>>

60. Wat werkt bij mantelzorg

Het nieuwste dossier van Movisie gaat over ondersteuning van mantelzorgers, waarbij specifiek aandacht wordt besteed aan respijtzorg. In het kort: - Wie is mantelzorger? - Welke factoren bepalen behoefte… Lees verder>>

59. Mantelzorgboete gaat definitief niet door

Ouderen die bij hun kind inwonen worden definitief niet gekort op hun AOW-uitkering.Dat zou gebeuren vanaf 2019, maar het demissionaire kabinet trekt het plan in, zo is bekendgemaakt in de Voorjaarsnota.Bron… Lees verder>>

58. Bijna 40 procent mantelzorgers dementerende depressief

De druk voor mantelzorgers kan zwaar zijn. Zeker als zij zorgen voor een familielid met dementie. Bijna veertig procent van deze mantelzorgers ontwikkelt binnen twee jaar ernstige depressieve symptomen.… Lees verder>>

57. FNV: Meer ondersteuning van werkende mantelzorgers nodig

Het CBS kwam onlangs met cijfers, waaruit blijkt dat 1,2 miljoen werknemers familie of naasten heeft die zorg nodig hebben.57% verleent die zorg ook, meer mensen zouden dit willen.Met het oog op de vergrijzing… Lees verder>>

56. Mantelzorgboete wordt gecompenseerd in gemeente Den Bosch

Inwoners van Den Bosch die een mantelzorgboete opgelegd krijgen, kunnen daarvoor gecompenseerd worden door de gemeente. Zo’n boete wordt opgelegd wanneer zorgverleners of zorgontvangers om medische… Lees verder>>

55. Gun de mantelzorger minder regels, minder formulieren en meer vertrouwen

Deze oproep doet Liesbeth Hoogendijk, directeur van Mezzo, in een ingezonden brief aan het Financieel Dagblad.Mantelzorgers zijn 3 uur per week bezig met regelzaken. ‘Dat hebben we te danken aan… Lees verder>>

54. Mantelzorger voelt zich tegengewerkt door instanties

Mensen moeten langer thuis wonen. Dat past binnen het huidige kabinetsbeleid. Toch ervaart bijna een kwart van de Nederlandse mantelzorgers tegenwerking van instanties en gemeenten op het gebied van wonen.… Lees verder>>

53. Mantelzorger als samenwerkingspartner in de zorg

Nu ouderen steeds langer zelfstandig blijven wonen, moeten zij vaker terugvallen op hun naasten als zij bepaalde dingen niet meer kunnen.Ook krijgen zij vroeg of laat te maken met professionele zorgverleners.Hoe… Lees verder>>

52. Minderjarige Pgb-houders niet aansprakelijk voor schuld

Minderjarige pgb-houders die door toedoen van hun ouders of vertegenwoordigers een schuld hebben bij het zorgkantoor worden hier met terugwerkende kracht vanaf 1 februari 2017 in beginsel niet meer voor… Lees verder>>

51. Zelfredzaamheid eisen is soms onbehoorlijk

Schulden, armoede en de toegang tot voorzieningen. Volgens de Nationale ombudsman zijn dat een aantal van de belangrijkste thema’s die de komende jaren aandacht verdienen. ‘Wanneer de overheid… Lees verder>>

50. Draai het eens om

Aan de slag met morele dilemma's in de mantelzorg Wie voor een ander zorgt, heeft te maken met morele dilemma's. Soms moet je kiezen, maar tegelijkertijd wil je iedereen recht doen. Wat voor jou de beste… Lees verder>>
 < 1 2 3 4 5 >  Last